Zakládací listina Nadačního fondu Šance pro nadání

 

Preambule

Kamil Horký, narozený 4. 2. 1979, bytem Duškova 111, 551 02 Jaroměř – Josefov

Robert Adámek, narozený 21. 11. 1978, bytem Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Zakládají touto zakládací listinou podle §395 zákona 89/2012 „Občanský zákoník“ nadační fond.

 

 

Část 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek I – Název a sídlo nadačního fondu

Název: Nadační fond Šance pro nadání

Sídlo: Duškova 111, 551 02 Jaroměř – Josefov

 

Článek II – Účel nadačního fondu

Fond se zřizuje za účelem podpory nadaných dětí v ústavní péči (dětských domovech apod.) v České Republice v samostatném (mimoškolním) vzdělávání v zakladateli stanovených oborech.

Zakladatelé stanovují podporované obory takto:

 • Informační a komunikační technologie a programování
 • Počítačová grafika a DTP
 • Marketing a management

Správní rada může schválit podporu jiných oborů jen s předchozím písemným souhlasem zakladatelů.

K realizaci svého účelu bude nadační fond zejména:

 • poskytovat nadační příspěvky formou zajištění prostředků nutných ke vzdělávání,
 • organizovat výukové programy
 • poskytovat granty
 • poskytovat podporu pro studium na středních a vysokých školách, a to formou pomoci s přípravou na přijímací řízení, stipendia nebo zapůjčení pomůcek pro výuku
 • získávat sponzory a dárce, kteří podpoří cíle fondu

 

Článek III – Zakladatelé a vklady

Kamil Horký, narozený 4. 2. 1979, bytem Duškova 111, 551 02 Jaroměř – Josefov

Robert Adámek, narozený 21. 11. 1978, bytem Výstavní 2475/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Vklad každého ze zakladatelů je 1 000 Kč.

Své vklady zakladatelé složili k rukám správce vkladu, kterým určují do vzniku fondu paní Alici Adámkovou, narozenou 26. 4. 1947, bytem Hůrská 639, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Správce vkladu je povinen převést vklady na nadační fond nejpozději do 15 dnů od vzniku fondu

 

Část 2

ORGÁNY NADAČNÍHO FONDU

Článek IV – Správní rada

 • Správní rada nadačního fondu je jeho statutárním orgánem. Spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadačního fondu.
 • Správní rada má tři členy.
 • Funkční období členů správní rady je šestileté.
 • Funkční období se stanoví pro všechny členy ve stejné délce.
 • Člen správní rady může být zvolen členem správní rady opakovaně.
 • Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvedené místo nového člena. Jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.
 • Členy správní rady volí správní rada na návrh zakladatele.
 • Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady a místopředsedu správní rady.
 • Správní rada odvolá člena správní rady z důvodů stanovených zákonem nebo tehdy, poškozuje-li prokazatelně a závažným způsobem dobré jméno nadačního fondu nebo se opakovaně bez uvedení důvodů neúčastní po dobu delší jednoho roku činnosti správní rady.
 • Správní rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů.
 • O odvolání rozhodne správní rada do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozví, nejpozději však do šesti měsíců poté, kdy tento důvod nastal. Po uplynutí stanovené lhůty může o odvolání člena správní rady rozhodnout soud.
 • K rozhodnutí správní rady o zrušení nadačního fondu a k rozhodnutí o sloučení s jiným nadačním fondem nebo s jinou nadací je třeba souhlas správní rady a zakladatelů.
 • Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem prostou většinou všech členů.
 • Správní rada rozhoduje prostou většinou všech členů a se souhlasem zakladatelů o:
 1. Změně počtu členů správní rady a dozorčí rady
 2. Rozpočtu nadačního fondu
 3. Změně názvu nadačního fondu
 4. Rozšíření rady garantů a rozšíření cílových oborů
 5. Volbě členů rady garantů a jejich odvolání
 6. Jmenování výkonného ředitele a zřízení poradních orgánů
 • Jednání správní rady se lze účastnit za pomoci telekomunikačních prostředků, je-li při takovém způsobu účasti zajištěno, že člen správní rady může sledovat jednání tak, aby se mohl podílet na rozhodování s potřebnou znalostí tématu.
 • Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam, Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady ostatním členům správní rady. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je nadačnímu fondu doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu potřebné většiny členů správní rady. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady.
 • Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady, o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání správní rady. Usnesení přijaté „per rollam“ se může stát na návrh nejméně dvou členů správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání správní rady s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva, nebo povinnosti třetích osob.
 • První členové správní rady jsou:
  1. Kamil Horký
  2. Robert Adámek
  3. Hana Tomášková

 

Článek V – Dozorčí rada nadačního fondu

 • Kontrolním orgánem nadačního fondu je dozorčí rada. Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období členů dozorčí rady je šestileté
 • Dozorčí rada zejména:
 1. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného nadačním fondem,
 2. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
 3. Dohlíží na to, že nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadačního fondu,
 4. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
 5. Oslovuje další mecenáše.
 • Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména:
 1. Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu
 2. Svolávat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu.
 • Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají
 • Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné
 • První členové dozorčí rady jsou:
  1. Jaroslava Tihlaříková
  2. Radim Gál
  3. Karel Fuzik

 

Článek VI – Výkonný ředitel

 • Výkonný ředitel organizačně zajišťuje chod nadačního fondu a je výkonným orgánem pro realizaci rozhodnutí správní rady.
 • O obsazení funkce výkonného ředitele rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu zakladatelů.

 

Článek VII – Rada garantů

 • Rada garantů nadačního fondu připravuje rámcový plán pro podporu oborů, které se nadační fond rozhodne podporovat. Rada garantů předkládá správní radě nadačního fondu návrhy na udělení nadačních příspěvků.
 • Členy rady garantů volí a odvolává správní rada
 • Funkční období člena rady garantů je tři roky
 • Opětovné zvolení člena správní rady je možné
 • Radu garantů tvoří garanti jednotlivých oborů a pedagogičtí odborníci, počet členů rady garantů stanoví správní rada
 • Členové správní rady mají právo účastnit se všech jednání rady garantů

 

Článek VIII – Jednání jménem nadačního fondu

 • Jménem nadačního fondu jedná předseda nebo místopředseda správní rady, každý z nich samostatně.
 • Jménem nadačního fondu může jednat na základě pověření také výkonný ředitel nadačního fondu nebo jiná třetí osoba na základě plné moci.


Část 3

MAJETEK NADAČNÍHO FONDU A HOSPODAŘENÍ S NÍM

Článek IX – Používání prostředků nadačního fondu

 • Prostředky fondu lze využít výhradně v souladu s účelem nadačního fondu a k realizaci cílů nadačního fondu uvedených v Čl. II za podmínek stanovených touto listinou nebo zvláštním výnosem správní rady a to zejména na:
 1. nadační příspěvky, stipendia a granty,
 2. pořízení a udržování prostředků nutných ke vzdělávání,
 3. náklady na zajištění činností souvisejících s účelem nadačního fondu,
 4. náklady na správu nadačního fondu,
 5. odměny, které se poskytují za práci pro nadační fond vykonanou na základě smlouvy nebo objednávky.

 

Článek X – Zásady pro poskytování nadačních příspěvků

 • Nadační příspěvky jsou projednány a poskytovány na základě:
 1. Žádosti uchazečů o nadační příspěvek,
 2. Návrhů členů správní rady,
 3. Návrhů členů rady garantů,
 4. Návrhů výkonného ředitele,
 5. Návrhů zakladatelů.
 • V mimořádných případech může správní rada rozhodnout o přidělení nadačního příspěvku bez podání žádosti.
 • Nadační fond přiděluje nadační příspěvky především dětem v ústavní péči jako podporu jejich vzdělávání.
 • Nadační příspěvky přiděluje nadační fond dle pravidel schválených správní radou.
 • O poskytnutí nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou hlasů
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

 

Článek XI – Výroční zpráva

 • Nadační fond zpracovává o své činnosti výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do 30. června následujícího kalendářního roku.
 • Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v § 358 zákona č. 89/2012 sb. Výroční zpráva se zveřejní založením do Sbírky listin u rejstříkového soudu do 30 dnů po schválení správní radou, nejpozději však do konce následujícího účetního období. Výroční zpráva bude současně zveřejněna na webových stránkách nadačního fondu.

 

Část 4

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XII – Statut nadačního fondu

 • Statut nadačního fondu vydá správní rada do 30ti dnů od založení nadačního fondu

Článek XIII – Přeměna na nadaci

 • Nadační fond může změnit právní formu na nadaci, změnu právní formy musí schválit správní rada a zakladatelé

Článek XIV – Závěrečná ustanovení

 • Tato zakládací listina se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva budou uloženy v dokumentaci nadačního fondu, a jeden bude použit pro potřeby řízení před rejstříkovým soudem.